Generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Håndarbejdsskolen Ringsted

Fredag den 16. februar 2018  - kl. 13.30 i Anlægspavillonen
Tvær Allé 5, 4100 Ringsted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand
     på valg er: Hanne Johnsen, Linda Kruhøffer, Anne Nielsen
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ringsted, den 24. januar 2018
Bestyrelsen

dof